1.
Trần TKL, Nguyễn PT. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump. 2023;(61):85-92. doi:10.58490/ctump.2023i61.1287