1.
Mai HHS, Nguyễn T, Nguyễn TNN, Võ TL. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2022-2023. ctump. 2023;(61):182-188. doi:10.58490/ctump.2023i61.1280