1.
Nguyễn TLE, Nguyễn T, Phạm TNN, Trần TNL. NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM). ctump. 2023;(61):196-203. doi:10.58490/ctump.2023i61.1275