1.
Phan QT, Dương XC, Trương KV, và c.s. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN. ctump. 2023;(62):158-164. doi:10.58490/ctump.2023i62.1268