1.
Phan QT, Dương XC, Trương KV, Châu TD, Trần TT, Bùi TNT, Nguyễn NNT. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN . ctump. 2023;(62):158-164. doi:10.58490/ctump.2023i62.1268