1.
Nguyễn NNT, Tống TL, Đặng DK, Nguyễn TT Đài. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS. ctump. 2022;(50):62-68. doi:10.58490/ctump.2022i50.124