1.
Nguyễn P, Nguyễn TH. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2018-2022. ctump. 2023;(61):23-28. doi:10.58490/ctump.2023i61.1228