1.
Nguyễn TN, Dương PL, Nguyễn TT, Phạm NAT, Trịnh TV. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2022;(50):54-62. doi:10.58490/ctump.2022i50.122