1.
Nguyễn TMT, Nguyễn KDT, Dương HN. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI CÓ TỤ DỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. ctump. 2023;(61):8-15. doi:10.58490/ctump.2023i61.1215