1.
Nguyễn TNH, Mai TKĐ, Hoàng TTA, và c.s. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump. 2022;(50):48-53. doi:10.58490/ctump.2022i50.121