1.
Dương TTV, Trương TNH, Phạm HK, Trần XQ, Đỗ TTT. BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. ctump. 2022;(50):1-7. doi:10.58490/ctump.2022i50.115