1.
Lê THM, Nguyễn VV. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. ctump. 2023;(61):1-7. doi:10.58490/ctump.2023i61.1143