(1)
Nguyễn Văn Phúc; Âu Hiền Sĩ; Huỳnh Văn Nguyên; Lê Thanh Thúy; Trần Cảnh Thiện; Dương Thị Cẩm Giang. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2021. ctump 2022, 33- 40.