(1)
Huỳnh, C. B.; Trần Đỗ H.; Trần , V. K. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS Ở TRẺ EM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020-2021 . ctump 2023, 101-107.