(1)
Nguyễn , T. M. P.; Lê , T. N.; Hà, L. N. P. .; Phạm, T. Đan; Phạm, T. B. K. . KHẢO SÁT KIẾN THỨC PHÒNG NGỪA TỔN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 . ctump 2023, 62-68.