(1)
Huỳnh, T. P.; Trương, T. Đ.; Quách, T. P.; Đào, N. T. V.; Nguyễn, H. M.; Nguyễn, T. T. T. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG. ctump 2023, 378-386.