(1)
Trần, Q. K.; Bùi, Q. N.; Ông, H. T.; Nguyễn, T. N. H.; Nguyễn, Đức T.; Phạm, M. Q.; Nguyễn, B. T. H.; La, G. T. V.; Nguyễn, H. T. H.; Nguyễn, M. C. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG . ctump 2023, 98-106.