(1)
Đào, L. C.; Đinh, K. M. A.; Nguyễn, T. C. D.; Cao, L. G. H.; Lê, N. H.; Nguyễn, T. T. H.; Trần, C. T. L.; Phạm, N. Q. T.; Võ, Đ. T. V.; Nguyễn, N. N. T. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN. ctump 2023, 113-121.