(1)
Nguyễn, M. T.; Cao, V. T.; Nguyễn, D. K.; Trương, Q. B.; Đỗ, V. H.; Trần, T. L.; Nguyễn, Q. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG . ctump 2023, 232-237.