(1)
Huỳnh, T. B. L.; Lê, T. T.; Huỳnh, T. N. Ánh; Hồ, T. T. T. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT . ctump 2023, 174-180.