(1)
Nguyễn, T. Đ. T.; Phan, T. L. P.; Hoàng, T. M. H.; Nguyễn, H. H. ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG. ctump 2023, 159-166.