(1)
Lưu, T. T.; Trần, T. H. O.; Đỗ, T. H. T. TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ . ctump 2023, 145-151.