(1)
Nguyễn, T. X. T.; Đặng, T. P. T.; Lê, H. L.; Nguyễn, T. Q.; Đặng, T. H. T.; Lê, N. T. H. KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 . ctump 2023, 131-137.