(1)
Trần, T. T. N.; Lê, H. L.; Nguyễn, T. Q.; Nguyễn, T. T. T.; Trần, Q. H. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19. ctump 2023, 103-113.