(1)
Nguyễn, P. H.; Đặng, T. V. K.; Võ, T. M. H. PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 . ctump 2023, 95-102.