(1)
Trần, T. N. A.; Phan, V. T. THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022. ctump 2023, 79-86.