(1)
Hoàng, N. N. L.; Nguyễn, T. T. N.; Nguyễn, T. A. V.; Trần, Đăng T.; Trần, M. H. THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 . ctump 2023, 72-78.