(1)
Hà, P. H.; Phan, T. T. T.; Nguyễn, T. N. T.; Nguyễn, T. H. V.; Hồ, K. C. HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI . ctump 2023, 6-13.