(1)
Nguyễn, T. B.; Nguyễn, T. H. T.; Lê, M. H.; Nguyễn, T. Đ.; Huỳnh, Q. S. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. ctump 2023, 16-23.