(1)
Huỳnh, N. H. P.; Đỗ, V. H.; Trương, P.; Võ, T. C. V. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG. ctump 2023, 369-377.