(1)
Nguyễn, P. V.; Hoàng, T. N. V.; Nguyễn, Đoàn T. Q.; Trần, V. L.; Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, P. T. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 . ctump 2023, 65-75.