(1)
Khưu, Q. H.; Nguyễn, T. A.; Nguyễn, P. N.; Trần, T. N. N.; Lê, T. H.; Phan, T. T. N. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2023, 336-342.