(1)
Võ, T. K. TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO. ctump 2023, 160-176.