(1)
Lữ, T. P.; Nguyễn, D. G. B.; Vương, V. H.; Trương, L. M. T.; Trương, N. T.; Trần, V. H.; Nguyễn, Đ. T. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS MS. ctump 2023, 147-153.