(1)
Nguyễn, N. C. L.; Nguyễn, T. S.; Võ, T. T.; Huỳnh, P. N. Q.; Lê, M. H. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN THẾ GỢI THÍNH GIÁC TRÊN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG GIAI ĐOẠN TRƯỚC VÀ SAU KHI CHÂM HUYỆT THÍNH CUNG, UYỂN CỐT, DƯƠNG TRÌ, KHÂU KHƯ VÀ THÁI KHÊ. ctump 2023, 140-146.