(1)
Nguyễn, H. H.; Đỗ, T. T. N.; Nguyễn, T. T. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2023, 115-121.