(1)
Nguyễn, H. T.; Phù, T. N.; Dương, Q. T.; Nguyễn, T. H.; Mai, Q. T.; Trần, T. B. P.; Cao, T. P.; Huỳnh, Đ. K. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. ctump 2023, 80-87.