(1)
Nguyễn, T. N. T.; Trần, C. L.; Nguyễn, T. X. Q.; Lê, H. P.; Nguyễn, T. B. D.; Huỳnh, N. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump 2023, 57-64.