(1)
Phạm, T. B. K.; Nguyễn, V. T.; Tô, T. L. A.; Dương, T. T. T.; Nguyễn, V. P. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2023, 266-272.