(1)
Lý , N. T.; Thạch , T. Ái P.; Lâm , T. N. H.; Cao , H. T. N.; Trần , C. L.; Dương , Đỗ T.; Lưu , T. M.; Đường , Y. O.; Thạch , T. H.; Châu , D. T. ỨNG DỤNG NGHIỆM PHÁP EPLEY TRONG ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT TƯ THẾ KỊCH PHÁT LÀNH TÍNH. ctump 2023, 8-15.