(1)
Nguyễn , N. T. D.; Phan , H. N.; Giang , N. N.; Lê , T. H. M.; Võ , T. T. ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H. ctump 2023, 314-320.