(1)
Huỳnh, L. N. H.; Lê, V. P. K.; Lê, H. M. D.; Nguyễn, P. V.; Đỗ, T. T. NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2023, 30-37.