(1)
Trần, T. T. T.; Dương, N. X. L.; Nguyễn, Đỗ L. Điền; Nguyễn, T. T. H. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM . ctump 2023, 1-7.