(1)
Trần, T. T. T.; Dương, N. X. L.; Nguyễn, Đ. L. Đ.; Nguyễn, T. T. H. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM. ctump 2023, 1-7.