(1)
Nguyễn, T. T. Q.; Nguyễn, T. Đ. V.; Lê, D. L.; Võ, N. X. Đ.; Trần, T. T. T.; Trần, T. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump 2023, 219-225.