(1)
Huỳnh , T. M. D.; Đinh , K. M. A.; Nguyễn , T. Y. N.; Đặng , T. K. T. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU. ctump 2023, 63-70.