(1)
Đinh, T. T. V.; Trần, M. T. T.; Võ, H. H.; Phạm, T. H. Y.; Lê, T. L.; Nguyễn, Đ. N. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG. ctump 2023, 1-7.