(1)
Huỳnh , L. T. T.; Phạm , T. P.; Trần , D. H.; Ngô, H. T. GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI. ctump 2023, 330-335.