(1)
Lê, T. M. N.; Nguyễn, P. H.; Nguyễn, H. N. XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH. ctump 2023, 113-120.