(1)
Trần , P. N.; Nguyễn , H. B.; Nguyễn , V. A. T.; Trương , X. L. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH. ctump 2023, 101-107.