(1)
Tiền , T. H. Đăng .; Lê , T. T. .; Nguyễn , V. T. G. .; Nguyễn , H. T. N. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. ctump 2023, 107-114.