(1)
Tiền , T. H. Đ.; Lê , T. T.; Nguyễn , V. T. G.; Nguyễn , H. T. N. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. ctump 2023, 107-114.