(1)
Châu, H. M.; Phan, Q. N.; Ngô, T. T.; Phạm, T. N. H.; Nguyễn, T. O.; Phan, V. H.; Trần, Đ. L.; Trần, C. L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump 2023, 86-93.